SPOLEČNOST EP ENERGY OZNAMUJE VÝNOS EMISE SENIORNÍCH ZAJIŠTĚNÝCH DLUHOPISŮ

11.4.2013

NENÍ URČENO K ŠÍŘENÍ ANI ZVEŘEJNĚNÍ V AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU A NA ŽÁDNÉM JINÉM ÚZEMÍ, KDE NABÍDKU ČI PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ ZAKAZUJE PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

PRAHA 11. dubna 2013

Společnost EP Energy, a.s. (dále jen jako „EP ENERGY“) dnes oznámila, že pro svoji emisi v eurech denominovaných seniorních zajištěných dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou splatných v roce 2018 (dále jen jako „dluhopisy“), s celkovou částkou jistiny ve výši 600 mil. eur, zajistila úrokovou sazbu ve výši 4,375 %.

Pokud se emise uskuteční, výnos z ní bude použit k předčasnému splacení plné výše stávajícího seniorního zajištěného dluhu společnosti EP ENERGY na základě smlouvy o seniorním úvěrovém rámci uzavřené dne 18. října 2012 a k jeho zrušení, ke splácení některých závazků vůči akcionářům, ke zvýšení hotovostních rezerv společnosti a k úhradě poplatků a výdajů souvisejících s emisí.

Kontakt

Pro další informace prosím kontaktujte:

pana Tomáše Miřackého

Komunikace s investory (Investor Relations)
EP Energy a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 246
F: +420 232 005 400
investorrelations@epenergy.cz

Výhrady

Tato tisková zpráva slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje prospekt nebo nabídku k prodeji ani žádost o výzvu k nabídce koupit jakékoli cenné papíry ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné jurisdikci. Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle Zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (1933 Securities Act), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech“) a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo bez příslušné výjimky z registrace podle Zákona o cenných papírech.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A Zákona o cenných papírech a § 21E Zákona o burze cenných papírů z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být tato prohlášení identifikována na základě užití terminologie, která zahrnuje slova jako „předpokládat“, „věřit“, „moci“, „odhadovat“, „předjímat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „chtít“, „plánovat“, „pokračovat“, „probíhající“, „potenciální“, „předvídat“, „projekt“, „riziko“, „cíl“, „hledat“, „měl by“ nebo „mohl by“ a podobné výrazy, včetně záporných či jiných variant, nebo srovnatelnou terminologii, případně pojednání o strategiích, plánech, úkolech, záměrech, cílech, budoucích událostech nebo úmyslech. Tato výhledová prohlášení zahrnují veškeré záležitosti, které nejsou historickými fakty, a obsahují prohlášení v souvislosti se záměry, názory nebo aktuálními očekáváními společnosti týkajícími se mimo jiné výsledků hospodaření, finanční situace, likvidity, výhledů, růstu a strategií, rezerv a odvětví, ve kterém působí. Tato prohlášení svou povahou zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty, neboť se týkají událostí a závisí na okolnostech, které v budoucnu mohou nebo nemusí nastat. Výhledová prohlášení nejsou zárukami budoucí výkonnosti. Neměli byste se na tato prohlášení příliš spoléhat. Přestože je společnost přesvědčena, že očekávání odrážející se v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemůže poskytnout žádnou záruku, že se taková očekávání ukážou jako správná. Vzhledem k těmto rizikům a nejistotám byste se na tato prohlášení neměli spoléhat jako na predikci skutečných výsledků.