914_invitation-Dodavka_novych_povrchu_na_akci_Kourimska-2