2) REALIZACE STAVBY „REKONSTRUKCE TN VRŠANY ÚSEK Š KORDY – PIONÝRŮ (1., 2. A 3. ČÁST)“

Předmětem veřejné zakázky je funkční dílo, spočívající v realizaci výměny potrubí v zadaném úseku. Předmětem plnění není dodávka trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění.  Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou trubního materiálu), prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Tato zakázka je součástí projektu, na který zadavatel podal žádost o dotaci v rámci OPŽP.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno dne 9.5.2014 ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 487376. Jedná se o otevřené zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách „Profil zadavatele“: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Kneifl, vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
E- mail: jaromir.kneifl@ue.cz
Tel.: +420 476 447 352, +420 606 633 310, +420 731 639 512